https://www.kleib.pl/wp-content/uploads/2021/07/youtube_social_squircle_red-1.png

PROFILE OKAPOWE

Dla tarasów i balkonów z posadzką z płytek ceramicznych

KLEIB K100 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką poliestrową, stosowany w systemach z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną.

  • skuteczne odprowadzenie wody z posadzki
  • odporność na korozję i czynniki atmosferyczne
  • szczelność w strefach okapowych
  • kompletne rozwiązanie zapewniające
chemia budowlana dolnośląskie, kleje do płytek małopolska, farby do ścian śląsk, elewacja domu Polska
Pobierz kartę produktu

Podkłady cementowe, inne podłoża posiadające odpowiednią sztywność i nośność.

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane, z właściwie wykonanymi dylatacjami. Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (65 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) odpowiednio: 1. W przypadku nowo wykonywanego podkładu, cementowego poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę. 2. W przypadku związanego podkładu cementowego poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jego górnej powierzchni zaprawą wyrównawczą.

Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziałką. Dopuszczalne jest używanie pił ręcznych lub mechanicznych przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. szlifierki kątowej.

Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów. Powierzchnię szpachlowaną chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem  wymierzenia  odcinków  profili  prostych.  Profile  należy  tak wymierzać,  aby  na ich łączeniach  pozostawić  przerwy  dylatacyjne o szerokości około  2 mm, a przy  ścianach  5 mm. Zaznaczamy miejsca  mocowania  mechanicznego  profili  prostych,  wiercimy  otwory i mocujemy koszulki kołków rozporowych. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, dbając o właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków rozporowych a po wstępnym zawiązaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych profili od spodu mocujemy poziomy łącznik dylatacyjny, a powstałą od góry szczelinę dylatacyjną wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Połączenia profili prostych i narożników wykonujemy za pomocą łączników L100. Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm. W dalszej kolejności wykonujemy hydroizolacje przy zastosowaniu  jednoskładnikowej  masy  uszczelniającej  KLEIB  HYDRO  lub  dwuskładnikowej  KLEIB  HYDRO  EXTRA.  Na wykonanej hydroizolacji układamy płytki ceramiczne przy użyciu kleju do płytek klasy min. C2S1 np.: KLEIB C11 lub KLEIB C12.

Ułożona posadzka powinna posiadać dylatację o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm, a materiał wypełniający spoiny właściwy do zastosowania na tarasach i balkonach. Płytki dobierać o możliwie małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio na płycie konstrukcyjnej. Sposób zabudowy profilu pokazano na rysunku obrazującym jego przykładowe zastosowanie.

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić, aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi. Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

Mycie profili należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy do roku. Do mycia najlepiej używać czystą wodę i tkaninę, nie rysującą powierzchni. Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych środków czyszczących, jak również środków powierzchniowo czynnych mogących reagować z aluminium. Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, alkohole, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane, itp. Po każdym myciu powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą zimną wodą. Nie wolno stosować soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia w pobliżu profili. Zaleca się wykonywać dwa razy w roku przeglądy techniczne balkonów i tarasów celem sprawdzenia stanu technicznego poszczególnych elementów W razie ujawnienia usterek, należy je możliwie szybko usunąć.

Profile przewozić krytymi, suchymi i czystymi środkami transportu, w oryginalnych opakowaniach kartonowych, w pozycji poziomej, zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych i wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów

Profil KLEIB K100: długość 2 mb po 10 szt. w opakowaniach kartonowych. Narożniki: po 1 szt. w opakowaniach kartonowych.  Łącznik L100: 10 szt. w opakowaniach kartonowych. Dodatkowo w opakowaniu znajdują się: Kołki rozporowe: 4 szt. do 1 szt. profilu, 2 szt. do 1 szt. narożnika.